Οι υπηρεσίες που συνήθως παρέχονται σε Πολιτικούς μηχανικούς Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και Κατασκευαστικές Εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

Οι υπηρεσίες που συνήθως παρέχονται σε Πολιτικούς μηχανικούς Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και Κατασκευαστικές Εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

 • Χαράξεις οικοπέδων, θεμελίων, κατακόρυφων μεταλλικών κατασκευών
 • Χαράξεις Ρυμοτομικών Γραμμών
 • Εντάξεις τοπογραφικών διαγραμμάτων στο κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87
 • Πράξεις τακτοποίησης – αναλογισμού
 • Προσδιορισμός ρυμοτομούμενων τμημάτων και διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων σε πράξεις εφαρμογής
 • Οριοθετήσεις αιγιαλών
 • Αποτυπώσεις και διευθετήσεις ρεμάτων
 • Εντοπισμός και οριοθέτηση της ακριβής θέσης των ακινήτων

 

Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης “συνήθως ο κληρονόμος” δεν γνωρίζει την πραγματική θέση του ακινήτου του.

Επιμετρήσεις για τον υπολογισμό των κυβικών μέτρων των πρανών και των υλικών :

Σύνταξη οριζοντιογραφιών, μηκοτομών και διατομών για την κάθε πιστοποίηση.

 

Διεκπεραίωση υποθέσεων κτηματολογίου που αφορούν κυρίως μεταβολές:

 

α. Συνένωση αγροτεμαχίων

β. Κατάτμηση οικοπέδων

γ. Κατάργηση δουλειών εισόδου

δ. Διόρθωση γεωμετρικών ορίων, εμβαδών

Διεκπεραίωση υποθέσεων Δασαρχείου:

α. Τοπογραφικά εξαρτημένα στο κρατικό δίκτυο Εγσα ‘87

β. Υπεργολαβίες

γ. Διεκπεραιώσεις φακέλων σε δημόσιες υπηρεσίες :

 • Πολεοδομίας
 • Δασαρχείου
 • Αρχαιολογίας κ.α.

Υποστήριξη εργοταξίων:

Επίβλεψη της πορείας εργασιών των εργοταξίων 

 

Αποτυπώσεις as built: Εκτάσεων ,υφιστάμενης κατάστασης  κ.α

 

Μικρομετακινήσεις: για τον προσδιορισμό μετακινήσεων δομικών στοιχείων που λαμβάνουν χώρα συνήθως από την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών

 

Υδραυλικά: Μελέτες Εφαρμογής (οριζοντιογραφία, μηκοτομές) , αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, χάραξη φρεατίων, έλεγχο εργασιών κ.α.

 

  Οδοποιία: Χαράξεις (βάσης , υπόβασης,  ερυθράς, τεχνικών, όρια απαλλοτρίωσης και κάθε άλλη συναφής εργασία στον τομέα της οδοποιίας)

Back to top