Το Κτηματολόγιο είναι η συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη του Δημοσίου. Με την σύνταξη του σταδιακά αντικαθιστά το ισχύον σύστημα μεταγραφών και τα υποθηκοφυλακεία της χώρας.

             Εργασίες όπως οι κτηματολογικές μελέτες σχετικές με έργα οδοποιίας, οι πράξεις εφαρμογής, διευθετήσεις ρεμάτων ή Εθνικό Κτηματολόγιο, συντάσσοντας τα αντίστοιχα διαγράμματα και πίνακες , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.
Σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο, αναλαμβάνουμε  :

 • Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου
 • Σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων
 • Υποβολή ενστάσεων

Υπηρεσίες προς το κτηματολόγιο :

 • Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων δήλωσης ακινήτου, ενστάσεων, σφάλματος και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Υπηρεσίες προς τους ιδιώτες :

 • Παραγωγή υποβάθρων με επίγειες και φωτογραμμετρικές μεθόδους
 • Συλλογή και επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας
 • Κτηματολογικοί πίνακες
 • Συμπλήρωση και ενημέρωση υπαρχόντων κτηματολογικών διαγραμμάτων
Back to top